Hanoinet - Biết vợ kém nội trợ, anh Khanh đã quyết định xin bố mẹ cho ra ở riêng.