Lợi dụng phong tục "dẫn" vợ về ra mắt nhà trai của đồng bào dân tộc ở các tỉnh miền núi phía Bắc, một số chủ chứa ở bên kia biên giới đã tìm cách "bắt tay" với những thanh niên người dân tộc lười lao động nhưng ham tiền...