“Nóng” nhất là khối ngành quản trị kinh doanh, tài chính- ngân hàng.