Công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi đăng ký lại giấy chứng nhận đầu tư để chuyển đổi hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Luật Đầu tư thì có phải đăng ký lại mã số thuế không?

Đăng ký lại doanh nghiệp đầu tư nước ngoài