Hỏi:

small_10517.jpg Công ty chúng tôi mua lại nhà máy sản xuất một công ty khác. Nhà máy này trước đây là đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán riêng và có mã số thuế riêng. hay vẫn dùng mã số thuế cũ? (Nguyễn Đỗ Thục Hiền, Kim Bôi, Hòa Bình) Trả lời: Tại điểm 5, mục IV Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/2/2006 của Bộ Tài chính hướng thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế quy định: “khi có hợp đồng hoặc thỏa thuận về việc bán doanh nghiệp, doanh nghiệp bán phải thông báo bằng văn bản, kèm theo hợp đồng mua bán doanh nghiệp, bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế và quyết toán thuế gửi cho cơ quan Thuế”. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp mua phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế. Mã số thuế của Doanh nghiệp mua giữ nguyên là mã số của doanh nghiệp bán. Riêng trường hợp Doanh nghiệp bán là doanh nghiệp tư nhân thì doanh nghiệp mua được cấp mã số thuế mới. Theo quy định nêu trên, trường hợp công ty mua lại nhà máy sản xuất (đã có mã số thuế riêng, không phải mã số của công ty bán) khác thì công ty phải gửi công văn thông báo kèm theo hợp đồng thỏa thuận mua bán Nhà máy, bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế và quyết toán thuế của nhà máy gửi Cục Thuế tỉnh. Sau 10 ngày kể từ ngày được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty phải làm thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế. Hồ sơ đăng ký gồm: tờ khai đăng ký thuế; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới (bản sao có công chứng); hợp đồng mua doanh nghiệp (bản sao); bản thỏa thuận chuyển giao số thuế còn nợ tại cơ quan thuế và cơ quan hải quan giữa doanh nghiệp mua và doanh nghiệp bán (nếu có).