Hỏi:

small_7172.jpg Luật doanh nghiệp có quy định, người nắm giữ từ 5% cổ phiếu của công ty cổ phần trở lên phải đăng ký với cơ quan quản lý doanh nghiệp. Xin cho biết thủ tục đăng ký như thế nào? (T.T. Ngọc Dung, Đống Đa, Hà Nội) ữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày cổ đông đó có được tỷ lệ sở hữu trên 5% cổ phần tính theo thông tin có trong sổ đăng ký cổ đông. Việc đăng ký được thực hiện bằng cách gửi một bản thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo bao gồm những nội dung như: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân (tên, địa chỉ trụ sở, số quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức); tổng số cổ phần và tỷ lệ cổ phần sở hữu.