Hỏi:

small_8865.jpg Khi thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn, chúng tôi đăng ký vốn điều lệ bằng tiền và giá trị bất động sản (thuộc quyền sở hữu của 1 thành viên góp vốn). thủ tục chuyển quyền sở hữu bất động sản này được thì có thể điều chỉnh giảm vốn điều lệ là bất động sản có được không? (Trần Nhật Minh, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) Trả lời: Căn cứ khoản 1.a, điều 29 Luật doanh nghiệp thì thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn góp vốn bằng quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ. Về việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ: căn cứ điều 60.3 Luật doanh nghiệp, công ty có thể điều chỉnh giảm vốn điều lệ theo quyết định của hội đồng thành viên bằng các hình thức sau đây: - Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn hai năm, kể từ ngày đăng ký kinh doanh; đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên. - Mua lại phần vốn góp theo quy định tại điều 44 của Luật này. - Điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản giảm xuống của công ty.