(HNM) - UBND TP Hà Nội đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư, nhà đầu tư thuộc danh mục 240 đồ án quy hoạch, dự án đầu tư trên địa bàn TP được triển khai đợt 1, liên hệ với Sở Kế hoạch - Đầu tư để được hướng dẫn thủ tục triển khai; đồng thời nộp 3 bộ hồ sơ quy hoạch chi tiết cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Chủ đầu tư không nộp hồ sơ coi như từ chối thực hiện dự án. Sở Quy hoạch - Kiến trúc được UBND TP giao chủ trì xác định các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư cần điều chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Chủ đầu tư đồ án, dự án phải điều chỉnh liên hệ với Sở Quy hoạch - Kiến trúc để kiểm tra, hướng dẫn trước khi triển khai thủ tục tiếp theo. Danh mục 240 đồ án, dự án được đăng tải trên trang web của UBND TP Hà Nội (www.hanoi.gov.vn) và trang web của Sở Kế hoạch - Đầu tư (www.hapi.gov.vn). Y Linh