Hỏi:

small_6438.jpg Cơ quan tôi là một đơn vị hành chính sự nghiệp. Xin hỏi, chúng tôi có được tổ chức đánh giá lại giá trị tài sản cố định khi sửa chữa, nâng cấp một số tài sản di chuyển không? Việc định giá lại nguyên giá tài sản cố định được thực hiện như thế nào? Lê Hiếu Minh – Ninh Bình. STRONG> Cơ quan tôi là một đơn vị hành chính sự nghiệp. Xin hỏi, chúng tôi có được tổ chức đánh giá lại giá trị tài sản cố định khi sửa chữa, nâng cấp một số tài sản di chuyển không? Việc định giá lại nguyên giá tài sản cố định được thực hiện như thế nào? Lê Hiếu Minh – Ninh Bình. Trả lời: Việc thay đổi nguyên giá tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp, tại điều 15, mục 4, chương II Chế độ quản lý, sử dụng và tính hao mòn tài sản cố định trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 351 – TC/QĐ – CĐKT ngày 22/5/1997 của Bộ Tài Chính quy định: Nguyên giá tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp chỉ được thay đổi trong các trường hợp sau: -Đánh giá lại giá trị tài sản cố định. -Cải tạo, nâng cấp tài sản cố định làm tăng nhân lực, kéo dài tuổi thọ của tài sản cố định. -Xây dựng thêm một hay một số bộ phận của tài sản cố định. Khi thay đổi nguyên giá tài sản cố định, đơn vị phải lập Biên bản ghi rõ các căn cứ thay đổi và xác định lại các chỉ tiêunguyên giá, giá trị còn lại, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định trên sổ kế toán và tiền hạch toán theo các quy định hiện hành.