SGTT công bố kết quả sơ bộ điều tra hàng Việt Nam chất lượng cao 2009, để trưng cầu ý kiến người tiêu dùng trước khi công nhận chính thức.