Tình trạng học sinh nghỉ học, bỏ học, vô lễ với thầy cô giáo, nói tục, ăn cắp, chia băng phái thanh toán nhau ngay trước cổng trường gây thương tích nghiêm trọng, tham gia vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật... xảy ra ngày càng nhiều, mức độ ngày một nghiêm trọng.