Chỉ với một lần dịch chuyển diêm duy nhất, bạn có thể biến phép tính sai thành đúng. Cách làm rất đơn giản.

Dap an bai toan di chuyen que diem, bien sai thanh dung - Anh 1

Dap an bai toan di chuyen que diem, bien sai thanh dung - Anh 2

0 + 3 = 2 thành 0 + 3 = 3.

Dap an bai toan di chuyen que diem, bien sai thanh dung - Anh 3

Dap an bai toan di chuyen que diem, bien sai thanh dung - Anh 4

4 + 1 = 3 thành 4 + 1 = 5.

Dap an bai toan di chuyen que diem, bien sai thanh dung - Anh 5

Dap an bai toan di chuyen que diem, bien sai thanh dung - Anh 6

5 + 0 = 9 thành 9 - 0 = 9.

Dap an bai toan di chuyen que diem, bien sai thanh dung - Anh 7

Dap an bai toan di chuyen que diem, bien sai thanh dung - Anh 8

5 + 5 = 8 thành 5 + 3 = 8.

Dap an bai toan di chuyen que diem, bien sai thanh dung - Anh 9

Dap an bai toan di chuyen que diem, bien sai thanh dung - Anh 10

6 - 1 = 6 thành 5 + 1 = 6.

Dap an bai toan di chuyen que diem, bien sai thanh dung - Anh 11

Dap an bai toan di chuyen que diem, bien sai thanh dung - Anh 12

7 - 4 = 5 thành 1 + 4 = 5.

Dap an bai toan di chuyen que diem, bien sai thanh dung - Anh 13

Dap an bai toan di chuyen que diem, bien sai thanh dung - Anh 14

8 - 6 = 6 thành 0 + 6 = 6.

Dap an bai toan di chuyen que diem, bien sai thanh dung - Anh 15

Dap an bai toan di chuyen que diem, bien sai thanh dung - Anh 16

9 + 8 = 8 thành 0 + 8 = 8.

Nguyễn Sương

Ảnh: Youtube