Điều 9 của Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn quy định, những trường hợp thu hồi đất không được bồi thường...