(ATPvietnam.com) -Trung tâm GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đường sông Miền nam (Sowatco) được tổ chức vào ngày 30/9/2008.