(HNMO) - Ngày 16/10, Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức đấu thầu trái phiếu Chính phủ đợt 15/2008 do Kho bạc Nhà nước phát hành, với tổng khối lượng gọi thầu 300 tỷ đồng.