Các đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) gần đây đang lâm vào tình cảnh ế ẩm.