Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 20/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước, số đơn vị hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước đã thực hiện trả lương qua tài khoản đạt 41,5% trong tổng số đơn vị hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước. Trên thực tế, việc nhận lương qua tài khoản đã đi vào cuộc sống, hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển của thế giới. Có thể nói, đây là những kết quả đáng khích lệ trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2010, được Ngân hàng Nhà nước xác định là năm trọng điểm trong việc thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, mục tiêu quan trọng đặt ra cho năm 2010 là phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, vướng mắc để tiếp tục mở rộng việc triển khai trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước phù hợp với cơ sở hạ tầng. Đồng thời, phấn đấu trong năm 2010 đạt khoảng 55% tổng số đơn vị hưởng lương Ngân sách Nhà nước trên toàn quốc thực hiện trả lương qua tài khoản. Để đạt được mục tiêu trên, tại văn bản số 2743/NHNN-TT ngày 13/4/2010, Thống đốc Ngân hàng nhà nước yêu cầu các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện như sau: Lập và báo cáo kế hoạch phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn để tiếp tục mở rộng trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước theo Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2010. Rà soát toàn bộ cơ sở hạ tầng cung ứng dịch vụ trả lương qua tài khoản trên địa bàn (số lượng và phân bổ máy ATM trên địa bàn; tình trạng an toàn về điện, chất lượng đường truyền, các dịch vụ tiếp quỹ, chăm sóc khách hàng, xử lý trục trặc kỹ thuật, thắc mắc, khiếu nại….); hướng mở rộng, tăng cường lắp đặt máy ATM trên địa bàn. Trên cơ sở tiến hành rà soát cơ sở hạ tầng cung ứng dịch vụ trả lương qua tài khoản và tình hình thực hiện Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn, các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố dự báo và đăng ký về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Thanh toán) chỉ tiêu phấn đấu gia tăng số lượng đơn vị hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước thực hiện trả lương qua tài khoản trong năm 2010.