1. Tên người thực hiện giao dịch: Đinh Thu Ngân 2. Mã chứng khoán giao dịch: DBT 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 30.000 CP 4. Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Đinh Văn Bích 5. Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT 6. Quan hệ nhân thân với người thực hiện gia dịch: Bố 7. Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 25.410 CP 8. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP 9. Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP 10. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 30.000 CP 11. Lý do không thực hiện bán: Không chọn được giá bán thích hợp 12. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 24/3/2010 đến ngày 23/5/2010