(CafeF) - Để đạt mục tiêu tăng trưởng 7% GDP năm 2008 đã được Quốc hội xem xét điều chỉnh và thông qua, GDP trong quý 4 phải đạt 8,1%.