Thực hiện các nghị định và thông tư quy định về quản lý chất lượng công trình, vừa qua Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1116/BXD-GĐ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tình hình chất lượng công trình xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính do địa phương mình quản lý 6 tháng đầu năm 2008. Các công trình xây dựng khi báo cáo đều không phân biệt nguồn vốn.