(HQ Online)- Đó là phương án mà Bộ Tài chính đề xuất vơí Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong công tác kiểm dịch hàng XK để nhằm tạo thuận lơị cho DN XK, đồng thơì tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng của DN.

Tổng cục Hải quan cho biết, trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, hiện nay quy định về bộ hồ sơ XK không bắt buộc DN phải nộp hợp đồng mua bán hàng hóa. Tuy nhiên, để xác định lô hàng có hợp đồng mua bán yêu câù phải kiểm dịch, công chức Hải quan phải yêu câù DN xuất trình toàn bộ hợp đồng mua bán để kiểm tra.

Thực tế, việc kiểm tra này không đáng có đôí vơí lô hàng có hợp đồng mua bán không yêu câù kiểm dịch. Việc kiểm soát của cơ quan Hải quan trong trường hợp này chỉ có tính chất hỗ trợ cho DN Việt Nam thực hiện đúng cam kết mua bán thương mại vơí chủ hàng nước ngoài.

Do đó, để tạo thuận lơị cho DN XK, đồng thơì tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng của DN, Bộ Tài chính đề xuất vơí Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phương án thực hiện:

Đôí vơí lô hàng XK có hợp đồng mua bán hàng hóa và yêu câù phải kiểm dịch, cơ quan Hải quan không yêu câù DN phải nộp giâý chứng nhận kiểm dịch khi XK hàng hóa.

Tuy nhiên về thủ tục kiểm dịch, DN XK hàng hóa vẫn phải làm các thủ tục kiểm dịch đâỳ đủ vơí cơ quan kiểm dịch theo đúng quy định hiện hành, đồng thơì tự chịu trách nhiệm về việc gưỉ giâý chứng nhận kiểm dịch cho đôí tác nước ngoài theo hợp đồng mua bán đã ký kết.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cung cấp thông tin về các điêù ước quốc tế có yêu câù kiểm dịch, tên các nước có yêu câù kiểm để Tổng cục Hải quan cập nhật vào hệ thống quản lý rủi ro phân luồng hàng hóa tự động chính xác đôí vơí từng lô hàng XK vào các nước có yêu câù kiểm dịch.

T.Trang