Phần mềm này có khả năng bảo vệ dữ liệu trước mọi hành động mã hóa trái phép, tránh được các cuộc tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền.

Thành Duy