Thành viên Hội đồng quản trị của DHC vi phạm công bố thông tin của cổ đông nội bộ như sau:

Ông Lữ Tấn Ninh – Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (MCK: DHC) bán 10.000 cổ phiếu DHC vào ngày 09/03/2010 nhưng không công bố thông tin.