(aFamily) - Những thành công trong tương lai của con cái có phần đóng góp rất lớn từ thu nhập và vị trí xã hội của cha mẹ.