Ngày 24/02/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (MCK: DIC).

Vốn điều lệ đăng ký: 82.000.000.000 đồng (Tám mươi hai tỷ đồng) Vốn điều lệ thực góp: 82.000.000.000 đồng (Tám mươi hai tỷ đồng) Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 4.300.000 cổ phiếu (Bốn triệu ba trăm nghìn cổ phiếu), tương ứng với 43.000.000.000 đồng (bốn mươi ba tỷ đồng) theo mệnh giá, trong đó: 3.280.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; 200.000 cổ phiếu chào bán cho người lao động; 820.000 cổ phiếu chào bán cho đối tác chiến lược. Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.