Hỏi:

small_5968.jpg Một doanh nghiệp chế xuất ký hợp đồng cho thuê kho lạnh của công ty chúng tôi. Kho lạnh này nằm ngoài khu chế xuất thì công ty chúng tôi được áp dụng thuế xuất 0% đối với hoạt động cho thuê kho lạnh này không? R>Một doanh nghiệp chế xuất ký hợp đồng cho thuê kho lạnh của công ty chúng tôi. Kho lạnh này nằm ngoài khu chế xuất thì công ty chúng tôi được áp dụng thuế xuất 0% đối với hoạt động cho thuê kho lạnh này không? Trả lời: Tại điểm 1.2 Mục II Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC (9/04/2007) của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng quy định: Dịch vụ xuất khẩu và dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất, trừ các dịch vụ sử dụng cho tiêu dùng cá nhân” áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%. Căn cứ quy định trên, trường hợp công ty cho doanh nghiệp chế xuất thuê kho lạnh (kho lạnh nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất) thì hoạt động cho thuê kho lạnh được áp dụng thuế giá trị gia tăng 0% và được hoàn thuế giá trị gia tăng nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện và thủ tục, hồ sơ theo quy định.