Sau khi tăng khá mạnh trong tháng 1/2008, giá phân DAP lại tiếp tục tăng cao trong tháng này. Giá DAP tại Tampa đạt 850 USD/ tấn, FOB vào cuối tháng, tăng 85 USD/tấn so với một tháng trước đó. DAP của Marốc bán tới Brazil tăng thêm gần 150 USD/ tấn đạt 870-875 USD/tấn, FOB