Diễn đàn là nơi các doanh nghiệp trao đổi với các nhà quản lý và chuyên gia thị trường bất động sản, góp phần minh bạch thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư của UBND các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.