Nhân dịp ông Prakát Karát được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Ấn Độ Mácxít, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh đã gửi điện chúc mừng.