Diện tích hồ tiêu tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đang phục hồi nhanh vì giá hồ tiêu liên tục tăng mấy tháng qua. Đảo Phú Quốc hiện có 600 ha tiêu, tăng gần 2 lần so với cuối năm 2006.