Hỏi:

small_6023.jpg DN có công văn xin điều chỉnh số thuế TNDN thừa sang thuế GTGT thiếu nhưng chưa được Cục Thuế giải quyết. (Cty cổ phần khách sạn Nguyễn Huệ - tỉnh Thừa Thiên - Huế) R>DN có công văn xin điều chỉnh số thuế TNDN thừa sang thuế GTGT thiếu nhưng chưa được Cục Thuế giải quyết. (Cty cổ phần khách sạn Nguyễn Huệ - tỉnh Thừa Thiên - Huế) Trả lời: Điều 27 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định nếu số thuế tạm nộp trong năm lớn hơn số thuế phải nộp theo báo cáo quyết toán thuế thì cơ sở kinh doanh được trừ số thuế nộp thừa vào số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo. - Theo quy định tại Thông tư 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của BTC hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp NSNN, thì: DN chỉ được hoàn trả các hoản thu đã nộp NSNN khi khoản thu được hoàn trả không thực hiện được bằng hình thức bù trừ vào khoản thu phát sinh phải nộp ngân sách kỳ sau của đơn vị hoặc đã thực hiện bù trừ nhưng vẫn còn phải hoàn trả từ NSNN. Khoản thu đã hạch toán quỹ ngân sách cấp nào thì cơ quan tài chính cấp đó xem xét và giải quyết. Căn cứ quy định trên, trường hợp Cty cổ phần khách sạn Nguyễn Huệ nộp thừa thuế TNDN, đã bù trừ vào khoản thuế TNDN phải nộp năm sau nhưng vẫn còn thừa theo hướng dẫn tại điểm 1 mục I Thông tư số 68/2001/TT-BTC nêu trên. Trường hợp Cty nộp thừa thuế TNDN nhưng chưa được thực hiện bù trừ vào số thuế TNDN phải nộp của năm sau thì số thuế nộp thừa này phải thực hiện bù trừ vào số thuế TNDN phải nộp của kỳ tiếp theo, không bù trừ với số thuế GTGT phải nộp.