Hỏi:

small_6408.jpg Mới đây doanh nghiệp tôi phát hiện mua hóa đơn bán hàng năm 2006 có sai sót phải hủy bỏ, bên mua và bên bán đã lập biên bản theo quy định đồng thời lập lại hóa đơn. Xin hỏi, phần thuế GTGT đầu vào phải điều chỉnh giảm ra sao? ( N.M. Hoàn, Tp. Vũng Tàu) STRONG> Mới đây doanhnghiệp tôi phát hiện mua hóa đơn bán hàng năm 2006 có sai sót phải hủy bỏ, bên mua và bên bán đã lập biên bản theo quy định đồng thời lập lại hóa đơn. Xin hỏi, phần thuế GTGT đầu vào phải điều chỉnh giảm ra sao? ( N.M. Hoàn, Tp. Vũng Tàu) Trả lời: Điểm 1.10 Mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC (30/12/2002) của Bộ Tài chính về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn hướng dẫn trường hợp lập lại hóa đơn như sau: “ Những trường hợp hóa đơn đã được xé rời khỏi quyển, sau đó phát hiện sai phải hủy bỏ thì tổ chức cá nhân phải lập biên bản có chữ ký xác nhận của bên mua hàng, bên bán hàng, nếu là tổ chức phải có ký xác nhận (đóng dấu) của người đứng đầu tổ chức; bên mua hàng, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số hóa đơn hủy bỏ”. Như vậy năm 2007 doanh nghiệp mua hàng phát hiện hóa đơn muahàng năm 2006 có sai sót thì phải hủy bỏ đồng thời lập lại hóa đơn đúng với nghiệp vụ kinh tế phát sinh, bên mua và bên bán lập biên bản theo quy định thì doanh nghiệp mua hàng căn cứ biên bản để điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào đồng thời căn cứ các hóa đơn lập lại trong năm 2007 để kê khai thuế GTGT đầu vào theo quy định.