(HQ Online)- Dự kiến từ 1-1-2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sẽ được đầu tư vốn ra bên ngoài nếu đáp ứng một số điều kiện.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa được Bộ Tài chính công bố, sẽ cho phép Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán được huy động vốn theo quy định của pháp luật để phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật của thị trường chứng khoán.

Việc huy động vốn phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc: Đảm bảo hiệu quả, khả năng thanh toán nợ và không được làm thay đổi hình thức sở hữu; Đảm bảo các quy định về huy động vốn theo quy định của pháp luật về chế độ quản lý tài chính đối với DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Có phương án huy động vốn được Hội đồng quản trị phê duyệt sau khi có ý kiến chấp thuận của chủ sở hữu.

Ngoài ra, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán được đầu tư, góp vốn với các tổ chức kinh tế để phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ cung cấp thông tin đối với thị trường chứng khoán. Hình thức và thẩm quyền phê duyệt phương án đầu tư vốn ra bên ngoài doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư vốn ra bên ngoài đối với DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Bộ Tài chính cũng quy định rõ trách nhiệm của Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả toàn bộ số vốn và tài sản do chủ sở hữu đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật về chế độ tài chính đối với DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Hội đồng quản trị xin ý kiến chấp thuận bằng văn bản của chủ sở hữu trước khi quyết định đối với các dự án đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định; mua, bán tài sản; thuê, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản; nhượng bán, thanh lý tài sản sau: Các dự án đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định; mua, bán tài sản; thuê, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản; nhượng bán, thanh lý tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 30% vốn điều lệ của Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán; Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin làm thay đổi mô hình tổ chức hoạt động giao dịch, đăng ký lưu ký và thanh toán giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán không phân biệt quy mô đầu tư...

Hàng năm, Bộ Tài chính sẽ thực hiện việc đánh giá hiệu quả hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán dựa trên các chỉ tiêu về: Doanh thu, Chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện và tỷ suất lợi nhuận thực hiện, Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn, Tình hình chấp hành các quy định về chế độ, chính sách pháp luật về thuế và các khoản thu nộp ngân sách khác, về lao động, tiền lương, an sinh xã hội, về chế độ báo cáo tài chính và báo cáo để thực hiện giám sát tài chính; Khối lượng chứng khoán niêm yết/giao dịch trong năm tài chính và khối lượng chứng khoán đăng ký trong năm tài chính...

Thu Hằng