Hỏi:

small_4922.jpg Doanh nghiệp được phép phát hành trái phiếu phải đáp ứng những điều kiện gì? Hỏi: Doanh nghiệp được phép phát hành trái phiếu phải đáp ứng những điều kiện gì? Trả lời: Theo Điều 17 Nghị định số 52/2006/NĐ-CP (19/5/2006) của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp thì doanh nghiệp phát hành trái phiếu khi có đủ các điều kiện sau: Là doanh nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này. Có thời gian hoạt động tối thiểu là 01 năm kể từ ngày doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động. Có báo cáo tài chính của năm liền kề trước năm phát hành được kiểm toán. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm liền kề năm phát hành phải có lãi. Có phương án phát hành trái phiếu được tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thông qua.