DIG thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2010 như sau:

Tài liệu đính kèm: DIG: Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2010