Quý III/2011, Công ty Cổ phần Địa Ốc Đà Lạt lỗ (121.293.111) đồng sau thuế, giảm so với cùng kỳ 2010 chủ yếu là do tỷ lệ giá vốn bán hàng tăng mạnh trong năm 2011.

Công ty Cổ phần Địa Ốc Đà Lạt công bố Báo cáo tài chính Quý III và lũy kế 9 tháng năm 2011.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý III năm 2011 lỗ ( 121.293.111) đồng, giảm mạnh so với cùng kì năm 2010 chủ yếu do những nguyên nhân sau:

Doanh thu thuần của Quý III năm 2011 cao hơn Quý III năm 2010, tuy nhiên tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu Quý III năm 2011 tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2010 bởi do yếu tố giả cả nguyên vật liệu đầu vào biến động tăng cao.

Khoản thu nhập khác thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2010.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, công ty Cổ phần Địa Ốc Đà Lạt đạt 1.911.405.439 đồng lợi nhuận sau thuế, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2010 (đạt 403.079.893 đồng).