"Tôi thấy phần nào mình đang làm trái với khả năng của mình. Tôi xác định đây là nhiệm vụ chứ không phải bổng lộc. Sau này, người ta nhắc tên tôi vì tôi là tác giả của bản nhạc, chứ không ai nhắc ông Đỗ Hồng Quân vì là chủ tịch hội nhạc sĩ cả"...