QĐND Online - Theo quy định của Bộ Tài chính, sắp tới, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin đủ điều kiện sẽ được cung cấp dịch vụ truyền, nhận thông điệp, dữ liệu điện tử giữa người khai hải quan và cơ quan hải quan để thực hiện thủ tục hải quan điện tử...