ND - Một lãnh đạo ngân hàng, trách nhiệm của các DNNN trong việc trả nợ chưa rõ ràng, do đó khi rủi ro xảy ra, chỉ có ngân hàng phải gánh chịu hậu quả kinh tế. Đó là chưa kể đến trình độ quản trị, minh bạch tài chính của các DNNN hiện rất thấp.