Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, hiện nay, nguồn vốn ODA cho doanh nghiệp tư nhân vay theo hình thức cho vay lại

Việc cho vay lại này được thực hiện theo quy định tại Nghị định 78/2010/NĐ-CP của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ. Các dự án của doanh nghiệp tư nhân được vay lại nguồn vốn ODA theo yêu cầu phải là những dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA theo quy định tại Điều 3 Nghị định 131/2006/NĐ-CP của Chính phủ, có báo cáo nghiên cứu khả thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có phương án tài chính đáp ứng được các điều kiện vay lại theo quy định tại Nghị định 78/2010/NĐ-CP. Về phương pháp và cách thức làm các thủ tục để doanh nghiệp tư nhân vay vốn ODA, theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện theo quy định tại Khoản 1 (Cho vay lại vốn ODA cho các chương trình, dự án đầu tư và Cơ quan cho vay lại chịu rủi ro tín dụng) và Khoản 2 (Cho vay lại vốn vay ODA cho các chương trình, dự án đầu tư và Cơ quan cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng), Điều 19, Nghị định 78/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Nguồn vốn ODA (viện trợ phát triển chính thức) là hình thức hỗ trợ của chính phủ các nước, các định chế tài chính (WB, ADB, IMF…), các tổ chức quốc tế (UNDP, UNICEF…), dành cho các nước đang phát triển./. Theo VPG News