Trong số các thực thể tham gia thực thi quyền sở hữu trí tuệ doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng. Bởi vì doanh nghiệp vừa là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, lại vừa là nạn nhân của tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Doanh nghiệp với vi phạm sở hữu trí tuệ: Từ chống