Hanoinet - Ông Huỳnh Bửu Quang, Giám đốc khối dịch vụ tài chính doanh nghiệp của HSBC tại Việt Nam, cho biết khách hàng mục tiêu của HSBC là các doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 triệu USD/năm, có các hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.