Lịch sử nước Pháp dưới thời Đức chiếm đóng trong thế chiến II là một câu chuyện nao lòng về sự thối nát, hợp tác với địch và về sau chối bỏ sự thật.