Bạn Vũ Thị Hiền (Vũ Thư, Thái Bình), Ngô Tiến Quang (Phủ Lý, Hà Nam) hỏi: Đối tượng nào được xét cấp học bổng khuyến khích học nghề và mức học bổng bao nhiêu?