Trích một phần kinh phí CĐ cho các nhà VHLĐ hoạt động; mỗi nhà VHLĐ có ít nhất một cán bộ quản lý và một cán bộ chuyên trách