Công trình đường dây 220 kV Châu Đốc - Takeo thuộc khuôn khổ Hiệp định được ký từ tháng 3/2003 giữa hai chính phủ Việt Nam và Campuchia và Hợp đồng bán điện được ký giữa EVN và EDC.