TT - Nhiều HSSV Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn đang bức xúc với quy định của nhà trường và cách hành xử của nhân viên bảo vệ.