(PL)- Hôm qua (9-10), Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trương Ngọc Hân quyết định cho UBND huyện Cao Lãnh thực hiện thí điểm mô hình dịch vụ trong lĩnh vực đất đai và không làm thay đổi cơ chế một cửa ở cấp huyện và cấp xã trong quá trình thực hiện.