Công ty CP Cao Su Đồng Phú (mã CK: DPR) bổ sung thông tin về việc họp đại hội cổ đông thường niên năm 2009 như sau: