Ngày 12/11, DQC sẽ trả cổ tức đợt 2 năm 2007 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/mệnh giá và cổ phiếu với tỷ lệ 20%...